درد سینه یکی از مهمترین شکایات زنان

درد زنگ خطر بسیاری از بیماری ها بوده ومعمولا به عنوان واکنش بدن نسبت به هرگونه بیماری درنظر گرفته می شود. درد سینه یکی از مهمترین شکایات بیماران و شایع ترین علت مراجعه آنان به درمانگاه تخصصی سینه است. درد سینه ممکن است باعث ایجاد…